En speeddating

[Meta] R4R, rencontres, speedating et règle 2 "No sexual content"

2019.05.10 17:52 Uni_Ksyr [Meta] R4R, rencontres, speedating et règle 2 "No sexual content"

Les différents r4r Paris sont morts et ne sont plus modérés, mais j'ai l'impression qu'il y a une (petite ?) demande pour le retour d'un truc similaire voire pour l'organisation de grosses orgies d'événement speeddating. (Indices 1, & 2).
Je me demande si ça peut rentrer dans les cordes de SocialParis ?
En particulier :
Cela enfreint-il les règles du subreddit (notamment la 2e) ?
Quelqu'un serait tenté pour animer ce truc (je veux bien aider mais je suis pas 100% sûr de pouvoir gérer ça seul) ?
Globalement vous pensez que ça serait une bonne idée (ou que ça vous intéresserez de participer personnellement) ?
Edit :
submitted by Uni_Ksyr to SocialParis [link] [comments]


2018.03.14 19:19 josencarnacao #speeddating #stephen_hawking EN

submitted by josencarnacao to meme [link] [comments]


2018.01.24 15:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over het artikel in de Telegraaf van 21 december 2017 over honderden oudere leerkrachten die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering

Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering (ingezonden 22 december 2017)   1 Wat is er waar van het bericht dat personeelstekort in het basisonderwijs had kunnen worden voorkomen als niet honderden oudere leerkrachten tegen hun zin werkloos met een uitkering thuis zouden zitten? 1)   Er zijn geen gegevens beschikbaar op grond waarvan deze vraag kan worden beantwoord. De in het bericht opgevoerde uitkeringsgerechtigden willen ook anoniem blijven. Dit neemt niet weg dat in het kader van het tegengaan van het lerarentekort ook voluit moet worden ingezet op het weer terugleiden van oudere leerkrachten met een uitkering naar het onderwijs. De sector primair onderwijs kan het zich niet veroorloven deze stille reserve onbenut te laten ondanks dat dit geen gemakkelijke opgave is. Er zijn namelijk uiteenlopende redenen waarom deze personen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. Daarnaast is er niet altijd een match tussen de regio’s waar deze personen wonen en waarin de tekorten het grootst zijn. Ik juich het daarom toe dat de Stichting Participatiefonds primair onderwijs (Pf) momenteel onderzoek laat uitvoeren naar de mate van bemiddelbaarheid en arbeidsmarktkans van deze groep. Tevens wordt door het fonds, dat bestuurd wordt door de werknemers- en werkgeversorganisaties, gewerkt aan een intensivering van de aanpak om uitkeringsgerechtigden, zo nodig met aanvullende ondersteuning, terug te leiden naar een functie in het onderwijs. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde zelf, maar ook bij de betreffende schoolbesturen in de regio om deze groep te betrekken bij het vervullen van vacatures.   2 Klopt het dat de stilte van de betrokken oud-leerkrachten voortkomt uit de zogeheten vaststellingsregeling die ze hebben getekend met de schoolbesturen, waarbij de boodschap was: “Mond houden en wegwezen”?   In een zogeheten vaststellingsovereenkomst leggen een werkgever en een werknemer vast onder welke voorwaarden zij met wederzijds goedvinden een dienstverband beëindigen. De inhoud van dergelijke overeenkomsten is een aangelegenheid tussen deze partijen. OCW heeft geen inzicht in deze overeenkomsten. Overigens doet het bestaan en de inhoud van de overeenkomst niets af aan de sollicitatieplicht van iedere uitkeringsgerechtigde.   3 Was het rond 2012 voor de schoolbesturen bedrijfseconomisch een verstandige beslissing om de duurdere en dus oudere leerkrachten naar huis te sturen?   Ik ga ervan uit dat een schoolbestuur verstandige beslissingen neemt ten aan zien van het personeel. Natuurlijk met inachtneming van de relevante bepalingen daarover in de cao voor het primair onderwijs. Na de vaststelling dat een ontslag onvermijdbaar is, worden de bijbehorende uitkeringskosten door de sector zelf collectief gedragen via het Pf. In andere gevallen draagt het betrokken schoolbestuur zelf de lasten van de uitkering Ten tijde van de crisis rond 2012 was een algemene tendens zichtbaar dat oudere werknemers in reorganisaties eerder ontslagen werden. Daar is op Europees niveau ook onderzoek naar gedaan.[1] Het primair onderwijs vormde hierop geen uitzondering gezien het hoge aandeel van zestigplussers in langdurende werkloosheidsuitkeringen.   4 Had de toenmalige staatssecretaris Dekker het huidige personeelstekort in het basisonderwijs kunnen voorkomen als hij destijds beter had geluisterd naar de lobby van onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad om docenten tijdelijk boventallig in dienst te nemen?   De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de personeelsformatie en dus ook voor de destijds gemaakte keuze om deze docenten niet boventallig in dienst te nemen. Door mijn voorganger zijn in de afgelopen kabinetsperiode een aantal aanvullende maatregelen genomen ter beperking van banenverlies in de sector. Dit betreft onder andere: • de beschikbaarstelling in 2014 in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord van € 85 miljoen voor het primair onderwijs voor het behoud van werkgelegenheid; • de verruiming van de compensatieregeling voor verlies van bekostiging bij fusie van basisscholen; • de met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de sector zelf opgestelde en uitgevoerde sectorplan primair onderwijs.   5 Vindt u het voor de zekerheid van het aanbod van het basisonderwijs acceptabel dat er nu onnodig kinderen vanwege uitval naar huis worden gestuurd, enkel omdat de vaststellingsregelingen herintreding van duurdere en dus oudere leerkrachten in de weg staan en zelfs het benoemen van deze eenvoudige oplossing verhinderen?   Het bestaan van vaststellingsovereenkomsten is er niet de oorzaak van wanneer een bestuur geen tijdelijke invalkracht kan vinden. In beginsel kan iedere gemotiveerde en geschikte uitkeringsgerechtigde weer aan de slag gaan in het geval van een vacature, zoals die voor een invalkracht.   In aanvulling op hetgeen is gesteld in het antwoord op vraag 1 vind ik dat in de regio alle mogelijkheden die er zijn benut moeten worden zodat er voldoende leraren en invalkrachten zijn. Daarmee zorgen we ervoor dat alle kinderen onderwijs krijgen en er geen kinderen onnodig naar huis worden gestuurd. Ik ben dan ook voorstander van een actieve (regionale) benadering van de stille reserve met een uitkering. Nog beter is het natuurlijk om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt een actieve houding van zowel werkgevers als werknemers. In mijn aanpak van het lerarentekort primair onderwijs is het beter benutten van de stille reserve met een uitkering dan ook één van de oplossingsrichtingen waaraan wordt gewerkt. Zo kunnen vanaf 1 november 2017 schoolbesturen die een werkloze leerkracht als herintreder in dienst nemen, hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.[2] Verder heeft het Pf afgelopen jaar in negen regio’s de genoemde stille reserve aldaar uitgenodigd om deel te nemen aan zogeheten speeddates met schoolbesturen en regionale vervangingspools. Daarnaast werkt het Pf werkt op dit moment aan het plan uit om tot een intensivering van de aanpak te komen. Dat heeft als doel om een substantieel aantal (ook langdurig en oudere) werkloze leerkrachten en onderwijsassistenten te begeleiden naar een betaalde baan. Het streven van het Pf is dat dit plan in februari 2018 beschikbaar is.   1) “Wegbezuinigde docent knarsetandend in WW” in De Telegraaf, 21 december 2017 ( https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20171221/281642485533897 )   [1] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/in-crisistijden-wankelt-het-belang-van-oudere-werknemers [2] Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs, Staatscourant jaargang 2017, nummer 62002.
  Datum: 24 januari 2018    Nr: 2018D02100    Indiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2016.02.21 13:45 pegasus_527 Stage

My first contact with La Mosca was during a company interview for the module Process Management. The purpose of this interview was to become more familiar with how a company organizes itself and how agile development methods such as Agile and Scrum is actually practiced in real life. During this interview I quickly became fascinated by the product La Mosca makes -even though we also had an interesting discussion about Agile.
In essence La Mosca makes citygames, these are mainly interactive GPS games played with other people in a real life setting. This is made possible by mobile apps/games that "upgrade" the world by augmenting it.
After a second encounter during a speeddating session it quickly became clear I'd love to do my internship at the company.
Together with Matthias, an IT student at Odisee, I am currently interning at La Mosca. Because I already had some familiarity with the React framework, I have been given the task to update and extend an existing live/replay map application. Future tasks will most likely include further developing the existing games en integrating with diverse external gateways and API's.
Mainly the modules I took in the fifth semester have already proven to be excellent choices. My knowledge of Web -and Android development have already come in handy many times. Besides that -in my opinion- the many work-groups I partook in during my education at HoWest have clearly given me an advantage in the company's work environment.
submitted by pegasus_527 to RaaB [link] [comments]


2016.01.23 09:43 Kromos Check-date event zaterdag 30/01 in café 't Unief

Hallo allen! Volgende Zaterdag houden we een check-date event in café 't unief'. We waren op zoek naar een leuke manier om mensen te leren kennen op een eerste date, en vonden niet direct iets. Speeddating kan, maar is meestal oppervlakkig en iets te veel mensen naar onze mening. Met check-date plaatsen we 20 mensen tegenover elkaar, met een bordspel in hun midden (dammen, schaken,maar ook yenga, vier op een rij,...) voor 20 minuten lang. De bedoeling is dat je elkaar al spelenderwijs wat beter leert kennen. We doen dit puur voor de fun, de opbrengst gaat naar een goed doel naar keuze! Inschrijven kan je via deze link; http://gamedate.incendiary.be/
submitted by Kromos to Gent [link] [comments]